Kultur- och språkanpassat stöd mot barnfetma genom hälsovägledare

Övervikt och fetma hos barn

Tillsammans med våra uppdragsgivare utvärderar Health Navigator en modell med hälsovägledare som ger stöd till familjer där barnet har hög risk att utveckla fetma.

Stödet ges på flera språk och anpassas efter mottagarens kulturella bakgrund och förutsättningar. En viktig del av modellen är ett nära samarbete och kunskapsutbyte med vårdens personal. Målsättningen att undvika övervikt i barnaåldern, en effekt som följer personen hela livet och har stor påverkan på hälsan

Tidiga resultat visar att det finns intresse att få stöd och att familjer och personal är nöjda.

I områden med hög andel övervikt och fetma hos barn är förutsättningarna svårare

Personalen på mödravårdscentraler och barnavårdscentraler i områden med hög andel övervikt och fetma hos barn möter ofta familjer med ett stort behov att förändra sin livsstil. Dessa personer behöver ofta mer stöd än vad vården kan erbjuda inom ramen för barn- och mödrahälsovårdens basprogram. Stödet behöver ofta anpassas till familjens kultur, invanda rutiner och omfattar också andra av samhällets aktörer.

shutterstock_105628505

shutterstock_164722412

Risken att utveckla fetma hos barn är avsevärt större i utsatta grupper

  • 11 % av fyraåringarna i Stockholms läns landsting har övervikt eller fetma
  • I vissa områden har var femte barn övervikt eller fetma
  • Risken för fetma är upp till tio gånger högre för barn i utsatta områden jämfört med andra områden
  • Forskning visar att risken att bli överviktig för barn vars föräldrar har kort utbildning är 6-10 gånger förhöjd
  • För barn vars föräldrar har övervikt är risken 10-15 gånger högre
  • Fyra av fem sexåringar med fetma har kvarstående fetma i vuxen ålder

Modellen med hälsovägledare har tre huvudsakliga delar

Hitta familjer där barnet riskerar att utveckla fetma, i samarbete med MVC och BVC

Ge kunskaps- och motivationshöjande stöd till familjer och aktörer i dess omgivning så att de kan skapa levnadsvaneförändring och bättre förutsättningar för hälsosamma vanor

Följa upp stödets effekter och löpande justera inriktning och arbetssätt