Rehabiliteringsstöd till vårdgivare och patienter för ökad arbetsförmåga

Rehabilitering

Långtidssjukskrivningar är en av samhällets prioriterade utmaningar och antalet personer i långtidssjukskrivning ökar stadigt. Hälso- och sjukvårdens roll och ansvar för ökad arbetsförmåga har de senaste åren också tydliggjorts.

Som svar på detta har vi utvecklat en stödfunktion för vårdgivare och patienter som tidigt fångar upp de patienter som har risk för längre sjukskrivning. För de patienter där återgång i arbete förväntas ta lång tid och omfattande insatser från vård, arbetsgivare, Försäkringskassan, närstående eller patienten själv krävs erbjuds stöd av rehabiliteringskoordinator. Rehabiliteringskoordinatorn kompletterar vården med insatser fokuserade på att främja arbetsförmåga och tillsammans med patienten hitta vägar för långsiktig återgång i arbete. Rehabkoordinatorerna är särskilt utbildade och stor vikt läggs vid att finna och anpassa stödet efter patientens risk och behov.

Internationella erfarenheter talar för ett individfokuserat stöd

Både svenska och internationella erfarenheter talar för att stöd från koordinatorer är en lovande modell. En koordinator kan fungera som en länk mellan individ och det flertal aktörer som ofta behöver engageras för lyckosam återgång i arbete. Många försök har gjorts med en sådan modell, men ofta finns inget tydligt underlag som bevisar att det ger effekt. Stödet behöver utföras till rätt patienter, anpassas efter deras behov och involvera alla de delar och personer som behöver aktiveras för hållbara resultat.

Vårt pågående arbete visar effekt på återgång i arbete och livskvalitet

I samarbete med våra uppdragsgivare utvecklar och utvärderar Health Navigator en evidensbaserad modell för en koordinatorsfunktion inom rehabilitering. Resultaten visar att patienter med rehabiliteringskoordinator återgår i arbete snabbare, stannar kvar i arbete och förbättrar sin livskvalitet, jämfört med patienter som inte får stödet.

Resultaten har presenterats vid konferenser så som EUMASS, SHEA och EULAR och även uppmärksammats nationellt och av media.

Modellen med rehabiliteringskoordinator har tre huvudsakliga delar

Stöd till vården med databaserad identifiering av individer med förebyggbara riskfaktorer för längre sjukskrivning

Strukturerad individanpassad koordinering och coachning med fokus på hållbar arbetsåtergång

Uppföljning, justering och förbättring i samverkan med aktörer i rehabiliteringskedjan

”Att skapa förutsättningar för arbete kräver mer än bara medicinsk kunskap. Rehabiliteringskoordinatorn skapar förutsättningar för att förstå den verkliga orsaken och vad som krävs för att patienten ska klara av att återgå i arbete. För oss läkare blir koordinatorn ett stöd i att bedöma arbetsförmågan hos patienten och utifrån det anpassa behandlingen och säkerställa att de planerade insatserna blir av samt koordinera hela processen med andra aktörer rehabiliteringsaktörer”